Stanovy spolku

Stanovy spolku Pro Mateřov, z.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Název spolku je: Pro Mateřov, z.s. (dále je "spolek") 
 • Sídlo spolku je: Starý Mateřov 171, 530 02 Starý Mateřov
 • Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Spolek je zakládán na dobu neurčitou.

2. STATUS SPOLKU

 • Spolek je nezávislý, dobrovolný a sdružuje členy na základě společných zájmů a cílů v oblasti
  divadla, kultury, historie a rozvoje obce a životního prostředí.
 • Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem spravedlnosti.

3. CÍLE ČINNOSTI SPOLKU

 • Pořádání ochotnických divadelních představení, kulturních a společenských akcí.
 • Organizace v oblasti historie a rozvoje obce.
 • Organizace sportovních a ekologických akcí.
 • Podílení se na ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a profesních nebo veřejných zájmů.
 • Spolupráce s obcí Starý Mateřov:
  a) spolupráce s orgány obce Starý Mateřov a dalšími subjekty
  b) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sportu, kultury, přírody a ekologie v katastru obce Starý Mateřov.

4. ČLENSTVÍ

 • Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami spolku, a které zváží závazek plnění povinností člena spolku.
 • O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku, členství vzniká v den přijetí za člena. Písemná přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 • Členství zaniká
  ▪ úmrtím člena
  ▪ zrušením právnické osoby
  ▪ dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
  ▪ vyloučením člena valnou hromadou
  ▪ zánikem spolku

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Člen má právo:
  ▪ aktivně se podílet na činnosti spolku 
  ▪ v případě nepřítomnosti být zastoupen na základě plné moci
  ▪ volit a být volen do orgánů spolku
  ▪ předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku
  ▪ účastnit se jednání na členských schůzích
 2. Člen má povinnost:
  ▪ dbát na dobré jméno spolku
  ▪ platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou
  ▪ svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  ▪ aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  ▪ řídit se stanovami spolku

6. ORGÁNY SPOLKU

 1. Valná hromada členů spolku (dále jen "Valná hromada")
 2. Rada spolku

7. VALNÁ HROMADA

 • Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kterou tvoří všichni její členové.
 • Valnou hromadu svolává Rada spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, nebo na podnět minimálně pěti členů spolku.
 • Termín a program Valné hromady se oznámí členům nejméně 15 dní přede dnem jejího konání, a to pozvánkou umístěnou na webových stránkách spolku a emailem.
 • Do působnosti Valné hromady patří:
  ▪ schvalování změn stanov spolku
  ▪ volba členů Rady spolku a jejich odvolávání
  ▪ určení výše členských příspěvků
  ▪ rozhodnutí o vyloučení člena spolku, nebo zániku spolku
  ▪ schvalování programu činnosti spolku na další období
  ▪ schválení výroční zprávy, roční uzávěrky a rozpočtu spolku
 • Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Rozhoduje se na základě hlasování. Přijímá rozhodnutí prostou většinou.

8. RADA SPOLKU

 1. Rada spolku je výkonným orgánem, který má 3 členy zvolené Valnou hromadou na tříleté funkční období. Schází se podle potřeby. Řídí a koordinuje činnost spolku, svolává Valnou hromadu, připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty. Jménem spolku jedná předseda nebo místopředseda Rady spolku. Podepisovací právo má předseda a  místopředseda Rady spolku, a to každý samostatně, který připojí k podpisu název spolku.

    2.      Pokladník je oprávněn nakládat s finančními prostředky do výše 3 tisíc korun; nad tuto částku 
             musí transakci schválit Rada spolku.

9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Spolek může hospodařit s majetkem movitým i nemovitým.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:

▪ dary a příspěvky fyzických a právnických osob
▪ granty a projekty
▪ dotace státu, kraje, města a obce
▪ příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
▪ členské příspěvky
▪ výnosy z majetku 

3.     O hospodaření je vedena přehledná evidence Radou spolku, která za hospodaření odpovídá.          S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku Valnou hromadu nejméně jednou ročně na            členské schůzi.
4. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na bankovních účtech spolku.

10. ZÁNIK SPOLKU

 • Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, rozhoduje o tom Valná hromada.
 • Rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
 • V případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhodne Valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny Valnou hromadou na základě návrhu Rady spolku.
 • Členové spolku souhlasí s prezentací své osoby v rámci činnosti spolku.
 • Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 30.5.2019 a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Pardubicích.